2022


Vinderen bierze udział w projekcie SHOW YOURSEL F – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – IV edycja”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19.

Cel projektu: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023 r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty.
2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych.
3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji.
4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych.
5. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
– wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2023 r.,
– wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji,
– wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych,
– wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych,
– rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości.

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
– wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN
– wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN
– dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN


Vinderen bierze udział w projekcie SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

Cel projektu: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022 r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty.
2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych.
3. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji.
4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowyc.
5. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
– wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.,
– wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji,
– wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych,
– wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągnięcie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych,
– rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości.

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
– wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN
– wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN
– dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

2021


s
„Domielanie, frakcjonowanie i kalibrowanie granulatu gumowego”, Konkurs: Technologie przyjazne środowisku – Green growth, Działanie/Poddziałanie: NORW.19.01.02, Nabór: Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth 2, korzysta z dofinansowania o wartości 4 086 000 PLN otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Vinderen Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty o nowy innowacyjny produkt – pył aktywny – będący mieszanką funkcjonalną, wytwarzaną na bazie kalibrowanego i standaryzowanego geometrycznie granulatu gumowego otrzymywanego w procesie recyklingu opon.

Przedmiotem inwestycji jest uruchomienie linii produkcyjnej na terenie zakładu Vinderen w Sławnie k. Opoczna w woj. łódzkim. Zakres planowanych działań:

  • zakup produkcyjnego ciągu technologicznego (Vinderen),
  • zakup systemu czujnikowo-informatycznego do automatycznej kontroli parametrów procesu produkcyjnego i wyrobu finalnego (Partner: International Development Norway AS).

Linia produkcyjna obejmie domielanie, frakcjowanie i kalibrację granulatu gumowego pochodzącego z recyklingu opon. W procesie produkcji możliwe będzie wytworzenie innowacyjnego granulatu o ściśle określonej wielkości ziarna, o min. ziarnistości aż do struktury pyłu włącznie. Uzyskanie takiej struktury umożliwi prasowanie pyłu, jego uszlachetnianie, co w efekcie pozwoli na szerokie jego zastosowanie. W wyniku realizacji projektu nastąpi:

  • wprowadzenie na rynek nowego produktu – granulatu klasy premium o innowacyjnych cechach: jednolite frakcje, aktywny pył, standaryzacja granulometryczna i granulosferyczna, uzyskanie cech
    membrany, możliwość aplikowania dodatków funkcjonalnych do masy wyrobu i na powierzchnię. Dzięki zastosowaniu granulatu wzbogaconego biostatycznymi czy biobójczymi dodatkami produkt może być zastosowany w materiałach o wysokich wymaganiach higienicznych, które będą niezwykle istotne i potrzebne z uwagi na sytuację epidemiczną na świecie związaną z pandemią koronawirusa COVID-19.
  • efekt ekologiczny – utylizacja zużytych opon samochodowych przy jednoczesnej minimalizacji odpadu produkcyjnego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 11 168 400 PLN, a beneficjent otrzymał 4 086 000 PLN dofinansowania na projekt „Domielanie, frakcjonowanie i kalibrowanie granulatu gumowego”, Konkurs: Technologie przyjazne środowisku – Green growth, Działanie/Poddziałanie: NORW.19.01.02, Nabór: Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue growth 2.

2019


Vinderen otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płyt drenażowych na osnowie z frakcjonowanego granulatu z opon samochodowych” w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Szczegóły Projektu 

2018 


Vinderen bierze udział w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pt.: „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”. 

Celem głównym projektu był wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018 r., osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. 

2015 


Przedmiot zamówienia: Linia produkcyjna do produkcji paliwa RDF z opon samochodowych, oraz doczyszczania i brykietowania kordu stalowego z recyklingu opon. 

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Innovative production process for high quality green products based on recycled tires – green industry Poland”. 

2014 


Przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie 10 modułów CRM Systemu Comarch ERP XL. Moduły powinny mieć przedłużoną 3-letnią aktualizację (gwarancję). 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013. 

 Przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie 10 tabletów Asus Google Nexus 7 II z modemem LTE. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013. 

2013 

 

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie szlifierki do płaszczyzn wraz z niezbędnym wyposażeniem i akcesoriami. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

 

Przedmiot zamówienia: Analiza konfiguracyjna, dostarczenie, instalacja i konfiguracja serwerów, analiza powdrożeniowa bezpieczeństwa, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL oraz szkolenie pracowników. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013. 

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków transportu wraz z niezbędnym osprzętem. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

 

Przedmiot zamówienia: System odpylania do kompletnej linii produkcyjnej do recyclingu zużytych opon o wydajności od 3 t/godz. materiału wsadowego. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

 

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie, instalacja i konfiguracja serwerów, analiza powdrożeniowa bezpieczeństwa, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem kompatybilnego z obecnie funkcjonującym systemem w spółce typu Comarch CDN XL oraz szkolenie pracowników. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

 

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie platformy sprzętowej i sprzętu peryferyjnego niezbędnego do wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP w tym serwerów, tabletów, oprogramowania. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013. 

 

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie platformy sprzętowej i sprzętu peryferyjnego niezbędnego do wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP w tym serwera, laptopów, komputerów stacjonarnych, drukarek i sprzętu wielofunkcyjnego. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

 

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do chłodzenia procesu przemiału granulatu gumowego na linii do recyklingu zużytych opon samochodowych. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

  

2012 

 

Przedmiot zamówienia: Sprzęt laboratoryjny. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

 

Przedmiot zamówienia: Kompletna linia produkcyjna do produkcji płyt gumowo–poliuretanowych oraz niezbędnych elementów dodatkowych i montażowych. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

 

Przedmiot zamówienia: Kompletna linia produkcyjna do recyclingu zużytych opon o wydajności od 3 t/godz. materiału wsadowego. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

 

Przedmiot zamówienia: Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, magazynem zewnętrznym oraz potrzebną infrastrukturą zewnętrzną w Sławnie k. Opoczna. 

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.