Projekty

2023

Vinderen realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój pn. „UKGOiR – Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu”. Projekt jest realizowany w oparciu o założenia i zadania wynikające ze strategii Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) – KKK – która uwzględnia m.in. konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi KGOiR oraz zwiększenie zasięgu ich oddziaływania nie tylko na rynku polskim, ale przede wszystkim rynkach zagranicznych.

W celu wzmocnienia internacjonalizacji podmiotów tworzących KGOiR, w ramach projektu zakłada się:

  • udział w międzynarodowych wydarzeniach (targach, konferencjach itp.), na których prezentowana będzie działalność oraz oferta KGOiR
  • organizację spotkań B2B z potencjalnymi kontrahentami
  • specjalistyczne doradztwo w związku

Wartość projektu: 11 231 103,18 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 573 580,20 zł

Okres realizacji projektu: 2019 – 2023

Projekt realizowany w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, nr umowy POIR.02.03.07-26-002/18

2022

Vinderen bierze udział w projekcie „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – IV edycja”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19.

Cel projektu:

Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023 r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Vinderen bierze udział w projekcie „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej – III edycja”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

Cel projektu:

Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022 r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

2021

Vinderen bierze udział w projekcie „Domielanie, frakcjonowanie i kalibrowanie granulatu gumowego”, w ramach schematu: Technologie przyjazne środowisku programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” UWP-NORW.19.01.01-10-0009/20 i korzysta z dofinansowania o wartości 4 086 000 PLN otrzymanego od Norwegii.

Cel projektu:

Zwiększenie konkurencyjności Vinderen Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie oferty o nowy innowacyjny produkt – pył aktywny – będący mieszanką funkcjonalną, wytwarzaną na bazie kalibrowanego i standaryzowanego geometrycznie granulatu gumowego otrzymywanego w procesie recyklingu opon.

2019

Vinderen otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płyt drenażowych na osnowie z frakcjonowanego granulatu z opon samochodowych” w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Cel projektu:

Celem Projektu jest wdrożenie wyników prac B+R i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych płyt drenażowych na bazie frakcjonowanego granulatu z opon samochodowych.

2018

Vinderen bierze udział w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pt.: „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Cel projektu:

Celem głównym projektu był wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018 r., osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

2015

Przedmiot zamówienia: Linia produkcyjna do produkcji paliwa RDF z opon samochodowych, oraz doczyszczania i brykietowania kordu stalowego z recyklingu opon.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Innovative production process for high quality green products based on recycled tires – green industry Poland”.

2014

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie 10 modułów CRM Systemu Comarch ERP XL. Moduły powinny mieć przedłużoną 3-letnią aktualizację (gwarancję).

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie 10 tabletów Asus Google Nexus 7 II z modemem LTE.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.

2013

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie szlifierki do płaszczyzn wraz z niezbędnym wyposażeniem i akcesoriami.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Przedmiot zamówienia: Analiza konfiguracyjna, dostarczenie, instalacja i konfiguracja serwerów, analiza powdrożeniowa bezpieczeństwa, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL oraz szkolenie pracowników.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi„, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków transportu wraz z niezbędnym osprzętem.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Przedmiot zamówienia: System odpylania do kompletnej linii produkcyjnej do recyclingu zużytych opon o wydajności od 3 t/godz. materiału wsadowego.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie, instalacja i konfiguracja serwerów, analiza powdrożeniowa bezpieczeństwa, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem kompatybilnego z obecnie funkcjonującym systemem w spółce typu Comarch CDN XL oraz szkolenie pracowników.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie platformy sprzętowej i sprzętu peryferyjnego niezbędnego do wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP w tym serwerów, tabletów, oprogramowania.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie platformy sprzętowej i sprzętu peryferyjnego niezbędnego do wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP w tym serwera, laptopów, komputerów stacjonarnych, drukarek i sprzętu wielofunkcyjnego.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do chłodzenia procesu przemiału granulatu gumowego na linii do recyklingu zużytych opon samochodowych.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

2012

Przedmiot zamówienia: Sprzęt laboratoryjny.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Przedmiot zamówienia: Kompletna linia produkcyjna do produkcji płyt gumowo–poliuretanowych oraz niezbędnych elementów dodatkowych i montażowych.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Przedmiot zamówienia: Kompletna linia produkcyjna do recyclingu zużytych opon o wydajności od 3 t/godz. materiału wsadowego.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

Przedmiot zamówienia: Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, magazynem zewnętrznym oraz potrzebną infrastrukturą zewnętrzną w Sławnie k. Opoczna.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.